Referenties

Referentie Almere College Kampen

Het Almere College in Kampen is een school die aan het opveren is vanuit een situatie van krimp en een onvoldoende inspectieoordeel. Het basisarrangement is weer toegekend door de onderwijsinspectie en de instroom van nieuwe leerlingen is sterk aangetrokken.

Het onderbouwteam van de locatie Marinus Post is twee jaar geleden gestart met het onderwijsconcept gepersonaliseerd leren. Dit onderbouwteam is verantwoordelijk voor negen heterogene (mavo-havo-vwo) klassen in het eerste en tweede leerjaar. De ontwikkeling van gepersonaliseerd leren is stormachtig gegaan, en de situatie in het team vroeg om focus in de onderwijskundige doelen en aandacht voor de professionele ontwikkeling op teamniveau en op individueel niveau.

Henks opdracht was om vanuit de rol van interim-afdelingsleider met het team de verdere ontwikkeling van het gepersonaliseerd onderwijs te begeleiden, om duidelijkheid te bieden in de te maken vervolgstappen en om met de individuele teamleden het professionele gesprek te voeren.

Henk heeft met tact invulling gegeven aan zijn functie. Helder is dat hij beschikt over ruime ervaring in leidinggeven in het voortgezet onderwijs, zodat hij richting kan geven op een duidelijke en mensgerichte manier. Dit geeft rust en maakt dat het team zich verder heeft kunnen ontwikkelen op een positieve wijze. Daarnaast heb ik Henks inbreng binnen de schoolleiding gewaardeerd. Ik kijk met tevredenheid terug op de manier waarop hij zijn opdracht heeft vormgegeven.

Ard de Graaf
rector Almere College Kampen
juni 2022

Referentie STC Rotterdam (juni 2022)

Henk is het afgelopen schooljaar als interim onderwijsmanager binnen het College Logistiek en Vervoer van het STC actief geweest.
Zijn belangrijkste opdracht was om het onderwijsteam Manager Transport en Logistiek verder te laten groeien in teamontwikkeling.
Door zijn zakelijke maar tegelijkertijd ook verbindende manier van leidinggeven is Henk daarin, met de inachtneming van de relatief korte tijd, in voldoende mate in geslaagd.Het team heeft welliswaar nog een weg te gaan als het gaat om samenwerking en intern attribueren, maar is wel zelfstandiger gaan functioneren en neemt meer verantwoordeljkheid dan voorheen.
Henk werkt sterk vanuit de bedoeling, namelijk het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs aan de studenten. Hij stuurt daarbij op pedagogisch-en didactisch handelen van zijn docenten. Over de kwaliteit van dit handelen informeert hij zich door studenten en docenten te bevragen. Hij geeft daarop directe en onomwonden feedback, zowel op individueel als op teamniveau. Wanneer blijkt dat de kwaliteit tekort schiet, schroomt Henk niet om daar consequenties aan te verbinden en in te gijpen.
Henk is een harde werker, die snel reageert op verzoeken, ook buiten de daarvoor toebedeelde tijd.

Cantor Versluis
Collegedirecteur Logistiek en Vervoer
juni 2022 

 

Referentie CSG Groningen (september 2021)

Van september 2020 tot juli 2021 heeft Henk Hogeveen gewerkt als interim vestigingsdirecteur aan de locatie CSG Kluiverboom. De school heeft 230 leerlingen, bl, kl en een kleine mavo afdeling. Het betreft een moeilijke populatie, omdat de school veel leerlingen uit achterstandssituaties kent.

 Henks opdracht wat te zorgen voor rust, reinheid en regelmaat. Daarnaast moest hij uitvoering geven aan het jaarplan. Er was sprake van een aantal verzwarende factoren. Ten eerste had zijn voorganger een aantal zaken, zoals formatie en taakbeleid, niet correct afgerond, terwijl het schooljaar al was begonnen. Ten tweede was bij zijn aantreden de interne vervangend vestigingsdirecteur uitgevallen wegens ziekte. Ten derde was er sprake van Corona, met steeds weer aanpassingen aan de realiteit van de dag.

Ondanks al deze omstandigheden is Henk er in geslaagd de school goed naar het einde van het schooljaar te loodsen. Daar was af en toe kunst-en vliegwerk voor nodig. Henk is een realistische schoolleider. Hij belooft geen gouden bergen, hij is loyaal en komt zijn afspraken na. Henks stijl is zakelijk en hij verwacht van zijn mensen een professionele opstelling. Daar waar professionaliteit ontbreekt spreekt hij mensen er op aan. Hij is duidelijk in wat hij wil en wat hij verwacht.

Ik zou hem zeker aanbevelen in situaties waarin een vestiging of team voor een periode van een aantal maanden tot een jaar een interim nodig heeft. Henk functioneert het best wanneer zijn opdrachtgever een duidelijke opdracht met te behalen doelen formuleert.

Nol Benders
directeur bestuurder CSG Groningen

Referentie RSG Wolfsbos (juli 2020)

Henk heeft op de RSG Wolfsbos ogeveer driekwart jaar de functie van teamleider mavo vervuld. Henk heeft dit goed opgepakt, maakte een goede verbinding met het mavo-team. In het begin was te merken dat Henk gewend was zelfstandig een locatie te leiden.Dit betrof met name de afstemming met de andere teamleiders, havo en vwo. Nadat dit was opgemerkt schakelde Henk soepel bij.
Henk heeft een positieve bijdrage geleverd aan het MT van de locatie en tevens in het schoolbrede overleg.Hij loopt niet te koop met zijn ervaringen op andere scholen, maar weet dit op gepaste momenten in te zetten.
Ik ben zeer tevreden over de manier waarop Henk zijn interim taak heeft uitgevoerd.

Krijn Houwing
directeur onderwijs RSG Wolfsbos

Referentie VSO Thriantaschool (december2019)

Henk Hogeveen heeft de locatiedirecteur vanaf de eerste schooldag in het schooljaar 2019-2020 tot aan de kerstvakantie uitstekend vervangen:

  • onderwijskundig leiding gegeven vanuit de visie van ons schoolplan;
  • de organisatie goed vormgegeven en daar waar nodig bijgesteld (plm. 40 medewerkers, die verschillende functies, taken en werktijden hebben);
  • is inspirerend, betrokken en ondersteunend geweest voor het team;
  • is toegankelijk en aanwezig geweest voor leerlingen, ouders en het team;
  • is communicatief sterk en duideljk.

Anne Koopman, clusterdirecteur SBO, SO en VSO, cluster 1, OBO Emmen.

Referentie Esdal College (juli 2019)

Na vele jaren bij ons teamleider van de mavo/havo (locatie Boermarkeweg) te zijn geweest is Henk benoemd als locatiedirecteur van onze vestiging in Oosterhesselen. In 2016 is hij ook als directeur geworden van de vestiging in Borger.

Henk wil zijn vleugels nog verder uitslaan een heeft besloten om het Esdal College te verlaten om zelfstandig verder te vliegen. Ik heb Henk leren kennen als een uitstekende piloot. Hij ziet de grote lijnen, maar heeft ook oog voor de details. Voordat hij opstijgt doet hij een uitgebreide check en kijkt of de machine (de bedrijfsvoering) in orde is en of iedereen aan boord is.  

Het op orde houden en brengen van de bedrijfsvoering is bij Henk in goede handen.  Een veilige en goede leeromgeving organiseren en behouden is aan Henk toevertrouwd. Formatie, uren, onderwijsvernieuwing, toezichtkader, Inspectie, kwaliteitsindicatoren zijn begrippen die voor Henk bekende kost zijn. Ik vind het jammer dat hij “het nest” gaat verlaten, maar ik heb veel waardering voor het feit dat hij zijn kwaliteiten voor andere leerlingen en voor andere scholen wil gaan inzetten.

Henk, ik heb alle vertrouwen dat je een succesvolle stap zult gaat zetten. Goede en behouden vlucht gewenst!   

Matthias Kooistra, directeur-bestuurder Esdal College

TOP